• Nemovitosti

  Nemovité věci upravuje nový občanský zákoník následovně: „Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samotným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Do kategorie nemovitých věci patří následující:

  1.     Pozemky jako část zemského povrchu nějakým způsobem ohraničená, obvykle vlastnickou hranicí, nicméně může jít i o hranici držby.

  2.    Stavby na pozemku jako výsledek stavební činnostispojené se zemí pevným základem.

  3.     Podzemní stavby se samostatným účelovým určením jakož i věcná práva k nim, (metro, podchod, garáže, vinný sklípek).

  4.     Stavby, kterénelze přenést z místa na místo bez porušení její podstaty.

  5.     Inženýrské sítě – liniové stavby, přičemž liniovou stavbou je taková stavba, u níž převládá jeden rozměr, tj. délka nad šířkou a výškou, (např. vodovody, kanalizace nebo energetická a jiná vedení).

  6.     Dočasné stavby, (např. montovaná chata).

  7.     Stavby, které podle jiného právního předpisu nejsou součástí pozemku, (např. silnice, dálnice).

  8.     Bytové či nebytové jednotka jako prostorově oddělená část domu s nedělitelně spojená s podílem na společných částech věci nemovité.

  9.     Věcná práva, (např. právo stavby).

  10.  Stavby spojené se zemí pevným základem, které se k 1.1.2014 nestaly součástí pozemku.

   

  Zásada superficiessolo cedit

  Zásada superficiessolo cedit (povrch ustupuje půdě) pochází z římského práva, která je promítnuta v ustanovení § 506 odst. 1 NOZ, dle kterého je součástí pozemku prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.

  Vzhledem z této zásadě tak přestaly být stavby i samostatným předmětem evidence v katastru nemovitostí. To však pouze v těch případech, kdy vlastník pozemku, na němž se stavba nachází, byl i vlastníkem takovéto stavby. U ostatních staveb zůstává stav nezměněn a jsou jako samostatný předmět evidence vedeny až do doby ztotožnění vlastníka stavby a pozemku pod stavbou. V případě, že je stavba součástí pozemku, je v katastru nemovitosti uvedeno – „Součástí je stavba“. U stavby dosud nespojené s pozemkem je přitom uvedeno – „Na pozemku stojí stavba“.

   

  Katastr nemovitostí po 1.1.2014

  Od 1. 1. 2014 upravuje problematiku katastru nemovitostí nový katastrální zákon (č. 256/2013 Sb.), který nahrazuje a sjednocuje dosavadní právní úpravu obsaženou jednak v zákoně o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a dále v zákoně o katastru nemovitostí České republiky. Spolu s katastrálním zákonem byla přijata i nová katastrální vyhláška (č. 357/2013 Sb.).

  Nový katastrální zákon posiluje zásadu materiální publicity, zároveň však lépe chrání dosavadní vlastníky nemovitostí tím, že zavádí povinné informování vlastníků nemovitostí o zahájení řízení a následně o vyrozumění účastníků vkladového řízení o provedených změnách. Katastrální úřad nově může povolit vklad práva do katastru nemovitostí nejdříve po uplynutí 20 dnů poté, kdy informuje vlastníka nemovitosti o podání návrhu na vklad. Tato opatření na jednu stranu lépe chrání vlastníky nemovitostí tím, že v této lhůtě mohou proti návrhu na vklad podat námitky, na druhou stranu však dané opatření způsobuje značné prodloužení vkladového řízení.

  Stejně jako doposud jsou zápisy do katastru prováděny vkladem, záznamem nebo poznámkou, přičemž se však všechna věcná práva zapisují výlučně vkladem bez ohledu na to, zda k jejich vzniku došlo na základě smlouvy, zákona nebo rozhodnutí státního orgánu. Katastr nemovitostí reflektuje nové instituty občanského práva, (do katastru se tak zapisuje právo stavby, přídatné spoluvlastnictví a nájem jako věcné právo nebo pacht)

  Vlastnické právo k nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí přechází až zápisem práva do tohoto veřejného seznamu s účinky ke dni podání návrhu na zápis práva do katastru nemovitostí. Pokud katastrální úřad návrhu na vkladu práva vyhoví a zápis práva, nevyznačuje se již doložka o provedení vkladu na vkladovou listinu, ale o takové rozhodnutí jsou účastníci řízení pouze vyrozuměni. Vzhledem k této skutečnosti již není třeba k návrhu přikládat smlouvy v počtu o 2 větším, než byl počet účastníků, jak tomu bylo doposud, ale postačí pouze jedna smlouva s ověřenými podpisy.

  S odkazem na výše uvedené lze shrnout, že právní úprava katastru nemovitostí doznala od 1.1.2014 významných změn a vzhledem k četným novým institutůmzapisovaným do katastru,bude potřeba této problematice věnovat větší pozornost.

Kontakty

Mgr. Martin Lamacz, advokát
Viktora Huga 4
150 00 Praha 5

Email: Advokat@Lamacz.eu
Mobil: +420 725 510 845
Web: www.aksmichov.cz


Naše další weby